OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WEXO servis s.r.o. (PRODÁVAJÍCÍHO) 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky z důvodu zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi společností WEXO servis s.r.o., sídlem: Husova 931, 259 01 Votice, IČO: 14039541, jako prodávajícím a kupujícím, uzavřené jedním ze způsobů popsaných v těchto obchodních podmínkách.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.  
 3. V případě, že v uzavřené kupní smlouvě budou sjednány odlišné podmínky od těchto obchodních podmínek, má přednost ujednání v kupní smlouvě.
 4. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.
 5. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami jako podnikateli. Kupující v této souvislosti prohlašuje, že ve smluvním vztahu s prodávajícím není slabší smluvní stranou. Kupující dále prohlašuje, že je podnikatelem a kupní smlouvu uzavírá při své podnikatelské činnosti. 
 6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Uzavřená kupní smlouva se řídí aktuálním zněním těchto obchodních podmínek účinným v době uzavření kupní smlouvy. Aktuální znění těchto obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách prodávajícího na adrese: https://www.wexoservis.cz/. Kupující souhlasí s tímto postupem a souhlasí s doručováním aktuálního znění těchto obchodních podmínek uveřejňováním na webové stránce prodávajícího.
 7. Tyto obchodní podmínky v ustanovení čl. VIII rovněž upravují vybrané otázky ochrany osobních údajů v případě, že kupujícím je podnikající fyzická osoba, a prodávající plní povinnosti správce osobních údajů dle   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
 1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá vždy na základě uzavřené kupní smlouvy. 
 2. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.
 3. Kupující provede objednávku jedním z následujících způsobů:
 • elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce prodávajícího, 
 • písemně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem, 
 • ústně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem či telefonicky.
 1. Prodávající potvrdí objednávku jedním z následujících způsobů: 
 • elektronickým potvrzením objednávky na e-mailovou adresu kupujícího,
 • písemně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím,
 • ústně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím či telefonicky,
 • předáním objednaného zboží k přepravě do místa dodání.
 1. Objednávka kupujícího musí obsahovat údaje o množství a druhu zboží, místě dodání a cenovém odkazu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu nebo její část neuzavřít, zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či v případě, že se změnila výrazným způsobem cena, ač zboží prodávající v okamžiku objednávky nabízel. Prodávající v takovém případě bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kupujícího s návrhem náhradního postupu.
 3. Aniž by tím byly dotčeny jiné zákonem či smlouvou dané možnosti prodávajícího od kupní smlouvy nebo její části odstoupit, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy nebo její části odstoupit, a to ve lhůtě do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy. Odstoupením podle předchozí věty se kupní smlouva nebo její část ruší, prodávající a kupující jsou povinni si vrátit vše, co si již případně podle kupní smlouvy či její části, od které bylo prodávajícím odstoupeno, plnili; jakékoli další nároky kupujícího vůči prodávajícímu ze zrušení kupní smlouvy nebo její části nebo v souvislosti s tímto zrušením jsou vyloučeny.
 4. Kupující nemá právo vrátit zboží, aniž by se jednalo o uplatňování jeho práv ze záruky dle článku VII. odst. 1 nebo práv vyplývajících z článku VII. odst. 4. Kupující dále bere na vědomí, že se na něj nevztahuje ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

 

III. Dodání zboží

 1. Místo dodání zboží je stanoveno dohodou smluvních stran v kupní smlouvě. Dopravu do místa dodání zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné.
 3. Dodací lhůta, ač by byla smluvena v kupní smlouvě, se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

 

 1. Cena zboží
 1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího účinného ke dni uzavření kupní smlouvy, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. 
 2. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

 

 1. Platební podmínky
 1. Kupní cenu zboží lze uhradit dle dohody v kupní smlouvě příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího 

 

 1. Prodávající je oprávněn v jím určených případech požadovat, aby kupující uhradil část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy běžet až dnem úplné úhrady zálohy.
 2. Kupující souhlasí s doručováním faktur zasláním na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího.
 3. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. 
 4. Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce nejvýše 7 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“). Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce převyšující 7 dnů, nikoli však delší než 15 dnů, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení odpovídající součtu procentní sazby a částky 400 Kč. Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce delší než 15 dnů, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení odpovídající součtu procentní sazby a částky 800 Kč. Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).
 5. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 45 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit plnění dle kupní smlouvy až do úplné úhrady všech splatných závazků vůči prodávajícímu. V takovém případě se Prodávající nedostává do prodlení s plněním. Sjednaná doba plnění začíná běžet znovu od počátku počínaje dnem následujícím po dni, kdy bylo ukončeno prodlení kupujícího.

 

 1. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.
 2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).

 

VII. Záruka

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, a to na baterie v délce 6 měsíců a na ostatní zboží v délce 24 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. 
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost, a nikoliv prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 4. Vady zboží zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího, a to nejpozději v pracovní den následující po dodání zboží. Kupující je dále povinen zboží ve lhůtě 10 dnů od převzetí prohlédnout s dostatečnou péčí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vady zjistitelné při takové prohlídce je kupující povinen reklamovat písemně ve lhůtě 10 dnů od zjištění vady. 
 5.  Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží a popis vady.  Bude-li reklamace uznána, bude vyřízena dle volby prodávajícího buď 
 • náhradním plněním
 • opravou zboží
 • poskytnutím slevy z kupní ceny 
 1. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.
 2. Kupující není oprávněn souběžně s právy z vadného plnění uplatňovat i nároky na náhradu škody.

 

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

 1. Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje kupujícího (podnikající fyzické osoby) získané v souvislosti s jednáním o kupní smlouvě a/nebo v souvislosti s plněním kupní smlouvy za podmínek a v souladu s požadavky Nařízení a adaptačních právních předpisů České republiky.
 2. Prodávající jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení informační povinnosti vůči kupujícímu jako subjektu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti WEXO servis s.r.o. 
 3. Kupující jako subjekt údajů má právo se na prodávajícího jako správce obracet s případnými dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla správce

   

 1. I Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem
 2. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem prodávajícího, pokud nebude sjednáno jinak.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2022. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.